Khokolat Bar
Address: 43 Hardware Lane, Melbourne
Phone: 03 9642 1142
Email: info@kbar.com.au

Menus

Bottle

Shot

Beverage

 

 

 

Cocktail

Cocktail

Canape

Canape Menu
Khokolat Bar Address: 43 Hardware Lane, Melbourne Phone: 03 9642 1142 Email: info@kbar.com.au