Khokolat Bar
Address: 43 Hardware Lane, Melbourne
Phone: 03 9642 1142
Email: info@kbar.com.au

Events

Khokolat Bar Address: 43 Hardware Lane, Melbourne Phone: 03 9642 1142 Email: info@kbar.com.au